Avís Legal

A continuació detallem els termes i les condicions d’ús d’aquest Lloc web que han de seguir els usuaris. La navegació a través d’aquest Lloc web confereix la condició d’usuari (d’ara endavant, l’Usuari). És per això que aconsellem una lectura atenta per fer-ne un ús correcte, ja que tota utilització contrària a la que estableix aquest Avís legal queda totalment prohibida. La condició d’Usuari implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís legal, i cal que el llegiu cada vegada que us proposeu utilitzar el Lloc web, ja que les condicions d’ús poden patir modificacions.

Informació general

Aquest Lloc web té per objecte donar a conèixer informació, activitats, productes i serveis oferts per la Fundació Guasch Coranty.

Propietat intel·lectual

La Fundació Guasch Coranty és propietària del domini www.guaschcoranty.com

Tots els continguts de les pàgines web relacionades amb aquest Lloc web (inclosos, a títol merament enunciatiu però no limitador, tots els elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc web, textos, imatges, gràfics, vídeos, animacions, documentació, així com els codis font de les pàgines web) estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, i pertanyen a la Fundació Guasch Coranty o bé a tercers que hagin autoritzat el seu ús a la Fundació Guasch Coranty. A aquest efecte, s’entén com a Lloc web totes les creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

L’accés al Lloc web és lliure. L’Usuari d’aquest Lloc web es compromet a fer en tot moment un ús adequat del Lloc web i dels continguts o serveis que inclou. A més, ha de respectar en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat esmentats més amunt.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, dels continguts i dels elements inserits en el Lloc web o a les pàgines que el conformen exclusivament per a un ús personal, privat i no lucratiu per part de l’Usuari, sempre que en tot cas se n’indiqui l’origen o l’autor i que, si escau, aparegui el símbol del copyright o notes de propietat industrial dels titulars.

En cap cas l’accés al Lloc web no implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. A més, no confereixen a l’Usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web o dels seus continguts diferents dels que aquí expressament s’estableixen. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa específicament atorgada per escrit a aquest efecte per la Fundació Guasch Coranty o pel tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc web, les seves pàgines o dels continguts que aquestes incorporen.

La Fundació Guasch Coranty autoritza l’establiment d’enllaços entre altres llocs web i el seu, sempre que es respectin les condicions següents:

a) que no es creï la impressió que concorre una relació o vinculació comercial inexistent, incloses les relacions de distribució, agència o concessió, entre la Fundació Guasch Coranty i els titulars, responsables o anunciants en el lloc web des del qual es crea l’enllaç;
b) que no es creï la impressió que els continguts o el Lloc web de la Fundació Guasch Coranty pertanyin o hagin estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants del lloc web des del qual s’estableix l’enllaç;
c) que no s’ofereixi una imatge de la Fundació Guasch Coranty o dels seus productes o serveis que resulti distorsionada, hilarant, perjudicial, difamant o equivocada; i
d) que l’enllaç no s’estableixi des d’un lloc web els continguts del qual siguin contraris a la llei, a la moral i a l’ordre públic, inclosos els que tinguin contingut pornogràfic, xenòfob, violent, delictiu o il·lícit.

Tot Usuari o tercer es compromet a no fer cap acció (inclosa la introducció o difusió de virus informàtics) que provoqui dany o alteracions als continguts del Lloc web, així com a no intervenir o provocar alteracions en el correu electrònic. La Fundació Guasch Coranty es reserva el dret a excloure’l de l’accés al Lloc web en cas contrari.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Els continguts oferts en el Lloc web són merament informatius i no tenen efectes vinculants per a la Fundació Guasch Coranty. No substitueixen en cap cas la publicitat legal dels actes, ni les disposicions que hagin de publicar-se formalment en els diaris oficials, ni la notificació dels actes dictats per la Fundació Guasch Coranty en el si d’un procediment administratiu.

La Fundació Guasch Coranty no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

La Fundació Guasch Coranty no es fa responsable dels continguts de les pàgines o els sistemes de tercers connectats al Lloc web mitjançant enllaços.

La Fundació Guasch Coranty no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Lloc web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els millors esforços per, si escau, evitar-los, reparar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés a aquest Lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el fa. La Fundació Guasch Coranty no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació.

La Fundació Guasch Coranty es reserva la facultat d’emmagatzemar les adreces IP dels Usuaris que accedeixen al Lloc web per a la creació d’estadístiques d’accés, conèixer els moviments dels Usuaris i acumular informació demogràfica àmplia en conjunt. Aquesta informació serà emmagatzemada el temps màxim que exigeix la llei.

La Fundació Guasch Coranty es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar prèviament, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Lloc web, de la seva configuració i presentació i de les condicions d’aquest Avís legal.

Privacitat i protecció de dades personals

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que les dades subministrades, inclòs el correu electrònic, per part dels Usuaris del Lloc web a la Fundació Guasch Coranty s’incorporaran a un arxiu de dades de caràcter personal, del qual és responsable i destinatària la Fundació Guasch Coranty, i s’utilitzaran exclusivament amb la finalitat de donar a conèixer informació, activitats, productes i serveis oferts per la Fundació Guasch Coranty.

En qualsevol cas, el cessionari pot exercir, respecte de les seves dades, els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, podeu adreçar-vos per escrit a Fundació Guasch Coranty, Carrer Pau Gargallo, 4, 08028 Barcelona, o podeu enviar un correu electrònic a fguasch@ub.edu

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos